Algemene voorwaarden

Versie mei 2016

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Pyanta Kinderkleding: Pyanta Kinderkleding, gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 64639193 en handelend onder de naam Pyanta Kinderkleding.
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die een overeenkomst aan gaat met Pyanta Kinderkleding.
Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen Pyanta Kinderkleding en Klant, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen (Onderhavige Voorwaarden)
Website: de website van Pyanta Kinderkleding, te raadplegen via www.pyantakinderkleding.nl en aanverwante sub-domeinen van www.pyanta.nl.

Artikel 2 – Bedrijfsinformatie/contactgegevens

Pyanta Kinderkleding
Jan Th. Tooroplaan 98
6717 KN Ede
KVK-nummer: 64639193
BTW-nummer: NL024808441B01

Telefoonnummer: 06-53291364
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 uur tot 17:30 uur
E-mailadres: info@pyanta.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van Pyanta Kinderkleding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Klant is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden als hij tijdig voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gewezen en hem de Voorwaarden ter hand zijn gesteld.
3.3 Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Pyanta Kinderkleding alleen bindend indien en voor zover deze door Pyanta Kinderkleding uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Pyanta Kinderkleding en het voldoen aan de daarbij door Pyanta Kinderkleding gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant de bestelling heeft geplaatst, bevestigt Pyanta Kinderkleding per email deze bestelling. Zolang Pyanta Kinderkleding de bestelling niet heeft bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens, zoals een onjuist e-mailadres, zijn verstrekt, heeft Pyanta Kinderkleding het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. Pyanta Kinderkleding is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Dat kan Pyanta Kinderkleding doen bij een vermoeden van fraude of indien de Klant bij eerdere bestellingen zijn of haar verplichtingen niet is nagekomen. Als Pyanta Kinderkleding het woonadres van de Klant niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

5.1. De Klant kan alle aankopen die hij heeft gedaan via de Website zonder opgave van redenen en binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen door de Klant zelf of een door hem vooraf aangegeven vertegenwoordiger onder bepaalde voorwaarden kosteloos herroepen. De Overeenkomst wordt dan ontbonden.
5.2. De in artikel 5.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
5.3. Klant kan gebruik maken van dit recht door binnen de in artikel 5.1 gestelde termijn een e-mail te sturen met daarin het ordernummer en het te retourneren artikel/de te retourneren artikelen. De Klant ontvangt dan een retourformulier. Pyanta Kinderkleding mag vragen naar de reden(en) van retour, maar Klant is niet verplicht tot opgave hiervan.
5.4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 5.1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Pyanta Kinderkleding. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
5.5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
5.6. De Klant mag de geleverde artikelen in het geval van teruggave uitsluitend – zoals dit ook in een winkel met het passen gebruikelijk is – gebruiken voor zover nodig is voor hem om te beoordelen of hij het artikel wil behouden. De artikelen moeten met aangehechte, originele labels worden teruggestuurd.
5.7. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behoudt Pyanta Kinderkleding het recht voor om een schadevergoeding te eisen, die nooit hoger is dan het de Klant heeft betaald voor het artikel. Dit geldt niet indien de schade is ontstaan door normaal gebruik van het artikel om te beoordelen of Klant het product wil behouden. Deze schadevergoeding zal in mindering gebracht worden op de door Pyanta Kinderkleding terug te betalen bedragen. Daarnaast heeft Pyanta Kinderkleding het recht om een retour te weigeren als niet aan de voorwaarden is voldaan. Dat kan als de artikelen gebruikt of kapot worden geretourneerd.
5.8. Indien door de Klant voor het desbetreffende product reeds betalingen zijn verricht, zal Pyanta Kinderkleding deze betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Klant terugbetalen. Wordt de gehele order geretourneerd, dan vergoedt Pyanta Kinderkleding ook de leveringskosten.
5.9. Pyanta Kinderkleding is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5.10. Producten die specifiek voor de Klant op bestelling zijn vervaardigd, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 6 – Prijzen en informatie

6.1. De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
6.2. Alle prijzen op de Website en overige uitingen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Dat houdt in dat bij prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, de Klant geen nakoming kan eisen. Pyanta Kinderkleding heeft dan het recht om de aankoop te ontbinden of terug te draaien.
6.3. De prijzen die op de Website van Pyanta Kinderkleding worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten wordt tijdens het bestelproces op de Website berekend. Tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden deze verzendkosten duidelijk aan de Klant medegedeeld.
6.4. Pyanta Kinderkleding kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 7 – Levering

7.1. Pyanta Kinderkleding betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.
7.2. Pyanta Kinderkleding bezorgt de artikelen binnen Nederland via PostNL, zolang de voorraad strekt.
7.3. Een indicatie van de levertijd van een artikel bedraagt in de in beginsel 1 tot 3 werkdagen vanaf de besteldatum. De levertijd bedraagt in ieder geval niet meer dan 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Mocht de levertijd onverhoopt de maximale levertermijn van 30 dagen toch overschrijden, dan heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 8 – Bezorgadres en leveringsservice

8.1. Als de Klant bij Pyanta Kinderkleding bestelt kan deze zelf beslissen op welk adres de bestelling dient te worden bezorgd. Indien hij zijn keuze achteraf wil wijzigen, kan hij dit doen door een e-mail te sturen.
8.2. Verzoeken tot wijziging van het bezorgadres kunnen enkel worden ingewilligd indien de bestelling nog niet is verzonden.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1. Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Pyanta Kinderkleding.

Artikel 10 – Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren

10.1. De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de bestelling van de Klant worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met Pyanta Kinderkleding zijn gelieerd of bedrijven die een deel van de dienstverlening van Pyanta Kinderkleding uitvoeren.
10.2. Uiteraard worden alle persoonsgegevens van de Klant strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door Pyanta Kinderkleding in acht genomen. Pyanta Kinderkleding zal de persoonlijke gegevens van de Klant niet aan derden verkopen of overdragen.
10.3. In gevallen waarin persoonsgegevens door Pyanta Kinderkleding aan derden ter uitoefening van de Overeenkomst worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak.
10.4 Indien de Klant zich door een expliciete instemming heeft aangemeld voor de nieuwsbrief zal Pyanta Kinderkleding de persoonsgegevens van de Klant alleen gebruiken voor deze nieuwsbrief. Indien de Klant geen prijs meer stelt op de nieuwsbrief, kan de Klant zich te allen tijde afmelden door middel van een link onderaan de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar Pyanta Kinderkleding.

Artikel 11 – Reclamatie en consumentenbescherming

11.1. Indien de Klant niet tevreden mocht zijn over de producten of diensten van Pyanta Kinderkleding, lost Pyanta Kinderkleding dit graag op. De Klant is welkom om hierover contact met Pyanta Kinderkleding op te nemen.
11.2. Indien de Klant een klacht heeft over een geleverd artikel, dient hij zo snel mogelijk nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel de Klant daar redelijkerwijs kennis van heeft kunnen nemen, contact met Pyanta Kinderkleding op te nemen. Pyanta Kinderkleding raadt de Klant dan ook aan het product bij ontvangst te inspecteren.
11.3. In tegenstelling tot hetgeen in het vorige lid is bepaald geldt specifiek voor Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dat hij zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden na ontdekking van een gebrek of na aankoop van het artikel contact op moet nemen met Pyanta Kinderkleding.
11.4. Pyanta Kinderkleding vindt het belangrijk om problemen en/of klachten altijd in overleg met de Klant en op de best mogelijke manier op te lossen. De klachtenprocedure wordt duidelijk op de Website beschreven.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van Pyanta Kinderkleding voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en) en verzendkosten.
12.2. Pyanta Kinderkleding is jegens de Klant nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
12.3. De aansprakelijkheid van Pyanta Kinderkleding jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Pyanta Kinderkleding onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Pyanta Kinderkleding ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pyanta Kinderkleding in staat is adequaat te reageren.
12.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 2 maanden na ontstaan van de schade) schriftelijk bij Pyanta Kinderkleding meldt.
12.5. De Klant vrijwaart Pyanta Kinderkleding voor alle aanspraken van derden.
12.6. In geval van overmacht is Pyanta Kinderkleding niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.

Artikel 13 – Overmacht

13.1. In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Pyanta Kinderkleding opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan 2 maanden, hebben zowel de Klant als Pyanta Kinderkleding het recht de Overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden, onverminderd het bepaalde in lid 3.
13.2. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van drukte door acties, stakingen, ziekte, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Pyanta Kinderkleding of bij de toeleveranciers van Pyanta Kinderkleding.
13.3. Indien er door de Klant reeds betalingen zijn verricht aan Pyanta Kinderkleding, zal Pyanta Kinderkleding deze betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst aan de Klant terugbetalen.

Artikel 14 – Garantie

14.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf en geldt onverminderd artikel 12. Indien er door Pyanta Kinderkleding een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt dit, onverminderd het zojuist gestelde, voor alle type Klanten.
14.2. Pyanta Kinderkleding staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
14.3. Pyanta Kinderkleding kent een eigen garantie van 6 maanden op alle producten. Indien Klant bij levering of binnen deze termijn een gebrek constateert, heeft hij het recht om hierover een klacht in te dienen (art. 12) en indien de klacht gegrond is het product om te ruilen voor eenzelfde exemplaar of te laten repareren. Het betreft dan hetzelfde artikel in dezelfde maat. Indien omruiling niet meer mogelijk is, zal Pyanta Kinderkleding het aankoopbedrag vergoeden. Een klacht is ongegrond indien het gebrek ontstaan is door normaal gebruik en slijtage door het dragen van de producten (normale slijtage).
14.4. Een door Pyanta Kinderkleding, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
14.5. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant zo spoedig mogelijk nadat hij het gebrek heeft ontdekt Pyanta Kinderkleding daarvan in kennis te stellen.
14.6. Indien Pyanta Kinderkleding de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel 13 aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs voor het product.

Artikel 15 – Betaling,

15.1. Via de Website kunnen artikelen afgerekend worden middels iDEAL en een handmatige bankoverschrijving.
15.2. Voor een handmatige bankoverschrijving geldt, dat het artikel/de artikelen pas worden verzonden of opgehaald kunnen worden nadat de betaling is binnengekomen op de rekening van Pyanta Kinderkleding.
15.3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Pyanta Kinderkleding te melden.
15.4. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Pyanta Kinderkleding is gewezen op de te late betaling en Pyanta Kinderkleding de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Pyanta Kinderkleding gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40.

Artikel 16 – Slotbepalingen

16.1. Op de Website, alle Overeenkomsten tussen Pyanta Kinderkleding en de Klant en de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
16.2. Voor zover door deze Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
16.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
16.4. Onder “schriftelijk” valt in deze Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
16.5. Bij elektronische communicatie met Pyanta Kinderkleding geldt de door Pyanta Kinderkleding ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.